ReMag, magnesium, hořčík

Zázrak jménem hořčík, ano opravdu toto magnésko je zázračné. Stoprocentně vstřebatelný hořčík. ReMag je lépe vstřebatelný do buněk než Magnesiové infůze.

Jiskra života

  • Dr. Dean's Pico Meter Magnesium - 8.1 oz. Picometrický Hořčík doktorky Carolyn Drean – 240 ml. bott
  • Activates 700-800 body enzyme systems Aktivuje 700 až 800 tělesných enzymových systémů
  • 100% absorbed at the cellular level 100% absorbován na buněčné úrovni
  • No laxative effect Žádné projímavé účinky

ReMag™ is truly The Magnesium Miracle™ as it is an essential cofactor required by 700-800 enzyme systems that promote thousands of biochemical reactors in the body. ReMag je skutečně Magnesium Miracle – Hořčíkový zázrak, protože je nezbytným kofaktorem vyžadovaným 700-800 enzymovými systémy, které podporují tisíce biochemických reaktorů v těle. It regulates temperature, produces and transports energy, transmits nerve signals, and relaxes muscles. Reguluje teplotu, produkuje a přenáší energii, přenáší nervové signály a uvolňuje svaly. Magnesium is vital for glucose, fat, and protein metabolism, and affects every cell in the body in a positive life-supporting way. Hořčík je životně důležitý pro metabolismus glukózy, tuku a bílkovin a ovlivňuje všechny buňky v těle pozitivním způsobem podporujícím život. Magnesium also supports healthy bones by regulating calcium absorption and metabolizing the active form of Vitamin D from its storage foHorčík také podporuje zdravé kosti regulováním absorpce vápníku a metabolizací aktivní formy vitaminu D z jeho skladovací formy.

Created by Dr. Carolyn Dean (author of The Magnesium Miracle), ReMag™ minerals are meticulously created from a pure source of magnesium chloride and developed to deliver stabilized magnesium ions that are similar in size to plant magnesium. Vytvořila Dr.Carolyn Dean (autorka knihy Zázrak jménem hořčík- doporučuji přečíst), minerály ReMag jsou pečlivě vytvořeny z čistého zdroje chloridu hořečnatého a vyvinuty tak, aby dodávaly stabilizované hořčíkové ionty, které mají velikost podobnou rostlinému hořčíku. ReMag is a picometer-ionic form of magnesium, smaller in diameter than the body's cell mineral ion channels.ReMag je pikomiontová forma hořčíku, menšího průměru než tělové minerální iontové kanály. Its direct and complete absorption into cells means ReMag™ bypasses a leaky gut and does not even reach the large intestine to cause diarrhea. Jeho přímá a úplná absorpce do buněk znamená, že přípravek ReMag obchází děravé střevo a nedosahuje ani tenkého střeva, které způsobuje průjmy.Therefore, ReMag does not have a laxative effect. ReMag proto nemá laxativní účinek.

Directions for Use Návod k použití

Dosage: Adult Dose: 1/2 cap or 1/2 tsp twice daily, for a total of 1 tsp, in water or juice with or without food. Dávkování: Dospělá dávka: 1/2 víčka nebo 1/2 lžičky dvakrát denně, celkem 1 lžička zamíchaná ve vodě nebo šťávě s jídlem nebo bez jídla. We also recommend that you begin slowly taking 1/4 tsp daily and increasing by 1/4 tsp every 2 days to reach desired dose 1 teaspoon per day. Doporučujeme také začít pomalu užívat 1/4 lžičky denně a zvyšovat o 1/4 lžičky každé 2 dny, abyste dosáhli požadované dávky 1 čajové lžičky denně.

Note: If you seem to be very magnesium-deficient or have been eating an unhealthy diet, begin very slowly to allow your body to adjust. Poznámka: Pokud se zdá, že máte nedostatek hořčíku nebo jste jedli nezdravou stravu, začněte velmi pomalu, aby se vaše tělo přizpůsobilo.Some people may want to take even less than 1/4 tsp in a liter of water to begin their treatment.

If you are a veteran magnesium-taker, you can begin with the maintenance dose: ½ teaspoon twice a day: ½ tsp = 150 mg elemental magnesium. Pokud doplňujete hořčík pravidelně, můžete začít s udržovací dávkou: ½ čajové lžičky dvakrát denně: ½ lžičky  = 150 mg elementárního hořčíku. If your lifestyle or diet tends to drain a lot of magnesium, you may want to increase your dosage to ½-1 teaspoon, two to three times a day to increase your magnesium saturation. Pokud váš životní styl nebo strava má tendenci k využití hodně hořčíku, možná budete chtít zvýšit dávku na ½-1 čajovou lžičku, dvakrát až třikrát denně, abyste zvýšili nasycení hořčíkem. It is best to put the full day's dose into a liter of water and sip through the day (along with ReMyte and sea salt).Nejlepší je dát celou denní dávku do litru vody a popíjet ji přes den.

You can follow your magnesium saturation with a blood test that can be ordered online. Source and Purity of ReMaZdroj a čistota ReMag ™

The company that manufactures ReMag™ buys 99.98 - 99.99% pure magnesium ingots. Společnost, která vyrábí společnost ReMag ™, nakupuje 99,98 až 99,99% čistých magnetických ingotů. The current source is from San Bernardino Co., California, mined as dolomite. Zdroj proudu pochází ze společnosti San Bernardino Co., Kalifornie, dolován jako dolomit. These ingots are broken down into picometer ionic liquid soluble minerals. Tyto ingoty jsou rozděleny do pikometrických iontových kapalin rozpustných minerálů. Thus there are as little as 0.01 - 0.02% impurities in our magnesium chloride. V našem chloridu hořečnatém jsou tedy nečistoty jen 0,01 - 0,02%. This compares very favorably to high-quality versions of magnesium citrate that are 98% pure, or magnesium chloride from salt lakes that is 96% pure. To je velmi příznivé pro vysoce kvalitní verze citrátu hořečnatého, které mají čistotu 98%, nebo chlorid hořečnatý ze solných jezer, který má čistotu 96%. The key is that 99.98-99.99% pure is just that, 99.98- 99.99% pure, no matter the source. Klíčem je, že čistota 99,98-99,99% je čistá, 99,98-99,99% čistá, bez ohledu na zdroj.

Magnesium TestingCo ReMag upravil u mě a mých přátel:

-       Nespavost

-       Křeče v nohách

-       Lepší nálada

-       Vymizela bolestivé menstruace a náladovost

-       Zmizeli bolesti v prsou před menstruací

-       Deprese, vztek a výbuchy hněvu

-       Celková vyčerpanost a únava

-       Úbytek hmotnosti a zachování hmotnosti

-       Večerní hlad a chuť

-       Přejídá

-       Paměť a lepší učení

-       Soustředění

-       Bolesti hlavy a migrény

-       Bolesti v kolenou

-       Bolesti v zádech

-       Kolísavý tlak

-       Uklidňuje

-       Rozpouští vápenaté usazeniny, kameny v žlučníku, v ledvinách

-       Bolesti krku

-       Karpální tunel – bez bolesti

-       Zlepšení imunity

-       Změkčuje a uvolňuje svaly, šlachy, klouby, záda

-       Změny nálad, plačtivost

-       Pro radu klidně volejte na tel. 775102821

Dostupnost: Skladem
2000 Kč
10003153_735634289789684_1428409534_n.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one